DĚTSKÉ TÁBORY - VEJVODA

V letošním roce pořádáme již 25. ročník táborů.


Vážení rodiče, přečtěte si prosím tyto nezbytné informace tvořící nedílnou součást smlouvy o zajištění vybraného dětského tábora /dále jen DT/.


1. Zaknihování Vašeho DT
je podmíněno pravdivě vyplněnou, zákonným zástupcem podepsanou a odevzdanou závaznou přihláškou. Dále pak zaplacením celkové ceny DT. Převzetím Vaší přihlášky a zaplacením ceny DT potvrzujeme zařazení Vašeho dítěte na DT a zavazujeme se zajistit služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

2. Zrušení zaknihování DT
Kdykoliv před odjezdem Vašeho dítěte na DT máte právo zrušit DT doporučeným dopisem. Při zrušení již zaplaceného DT účtujeme jednorázový storno poplatek až 500 Kč / není-li dohodnuto jinak /. Při získání náhradníka se storno poplatek neúčtuje. Pokud Vaše dítě odjede z DT z vážných důvodů, vrátíme Vám za dny neúčasti částku za ubytování a stravování. Odjede-li dítě z DT bez udání vážného důvodu, nevzniká Vám nárok na náhradu ceny nevybraných služeb / nebude-li dohodnuto jinak /. Poruší-li na DT Vaše dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, oznámíme Vám tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na tomto DT bez náhrady z ceny DT / nebude-li dohodnuto jinak /.

3. Reklamace
Reklamaci podává zákonný zástupce dítěte zásadně písemně nejpozději do 7 dnů po ukončení DT. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, má právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení bude oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

Bezpečnost dětí, zdravotník
Na bezpečnost dítěte dbáme po celou dobu jeho pobytu na táboře. Děti při všech činnostech nikdy nezůstávají bez dozoru. To platí například při koupání, sportu, chvílích odpočinku, ale i v době spánku. Na každém táboře je přítomen zdravotník

4. Změna podmínek z naší strany
Provedeme-li změnu v termínu, odjezdu nebo ceně, jsme povinni Vám tuto změnu neprodleně oznámit. Pokud nebudete s těmito změnami souhlasit, máte právo na vrácení již zaplacených peněz v plné výši. Určíme vhodnou lhůtu k Vašemu vyjádření. Pokud se v této lhůtě nevyjádříte, máme za to, že se změnami souhlasíte. Dojde-li ke zrušení DT, oznámíme Vám tuto skutečnost a vrátíme celou zaplacenou částku. Vyskytnou-li se před nebo v průběhu DT okolnosti, které dají důvod ke zrušení DT ne naší vinou /doporučení OHS apod./ informujeme Vás a provedeme vyúčtování nevybraných služeb.

5. Cena
Ve sjednané ceně budou zajištěny tyto služby: ubytování, stravování a náklady na zajištění táborového programu.

6. Závěrečná ustanovení
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů dítěte za účelem a po dobu nutnou k organizování dětského tábora (zákon č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů) Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2017.